0916771088
ipday2017_kaeltetechnik_840 Những sáng chế đăng ký sở hữu trí tuệ từ thế kỷ 19 bạn vẫn còn sử dụng January 19, 2018

Đây là những sản phẩm quá quen thuộc với cuộc sống hằng ngày. Bạn không thể ngờ đó là những sản phẩm được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới danh nghĩa sáng chế từ thế kỷ 19....