Chuyên tư vấn hợp đồng, giải quyết những khó khăn

  • Kiểm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của các hợp đồng đã ký kết và phát sinh trong tương lai
  • Dịch vụ cử luật sư trong thương lượng, hòa giải và giải quyết tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng
  • Soạn thảo tất cả loại hợp đồng cần thiết và phù hợp trong quá trình kinh doanh
  • Cung cấp dịch vụ tranh tụng theo yêu cầu của khách hàng bao gồm: tư vấn về giải quyết tranh chấp, thủ tục và trình tự liên quan đến hợp đồng kinh doanh,…