0916771088
Khái quát về đăng ký nhãn hiệu địa lý (P1) Khái quát về đăng ký nhãn hiệu địa lý (P1) July 21, 2017

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÃN HIỆU VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ I. Khái quát về nhãn hiệu  1. Khái niệm về nhãn hiệu Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs)...